Hochweg // Köstlbacher Miczka Architektur Urbanistik // 2022

2. Prize